Portret Bolesława Leśmiana - Helena Piekarz, 2011

Por­tret Bole­sła­wa Leśmia­na — Hele­na Pie­ka­rz, 2011

Czy w kamie­ni­cy pod nume­rem 37 miesz­kał Bole­sław Leśmian (1877–1937), jeden z naj­ory­gi­nal­niej­szy­ch poetów pol­ski­ch XX wie­ku? „Leśmia­no­lo­dzy” nie są w tej kwe­stii zgod­ni, źró­dła są ską­pe i nie­pew­ne. Wśród Leśmia­no­wy­ch adre­sów w War­sza­wie – w róż­ny­ch okre­sa­ch jego życia — wymie­nia się uli­cę Wspól­ną 19 m. 25, ul. Koper­ni­ka 11 m. 2, Mar­szał­kow­ską 17  m. 10 (13) i wła­śnie Nowy Świat 37 m. 5 (10). Poeta miał­by tu miesz­kać przed pierw­szą woj­ną świa­to­wą, w począt­ko­wym okre­sie twór­czo­ści,  któ­ry zaowo­co­wał pierw­szym tomi­kiem poetyc­kim Sad roz­staj­ny (1912), zbio­ra­mi baśni pro­zą: Klech­da­mi seza­mo­wy­miPrzy­go­da­mi Sind­ba­da Żegla­rza, pró­bą dra­ma­tycz­ną Pier­rot i Kolom­bi­na. W tym cza­sie zało­żył Leśmian w War­sza­wie — razem z kry­ty­kiem Kazi­mie­rzem Wro­czyń­skim i akto­rem Janu­szem Orliń­skim — eks­pe­ry­men­tal­ny Teatr Arty­stycz­ny, w któ­rym podej­mo­wał pró­by reży­ser­skie. To tak­że okres jego inten­syw­nej współ­pra­cy z pro­wa­dzo­nym przez Zeno­na Miria­ma Prze­smyc­kie­go cza­so­pi­smem lite­rac­ko-arty­stycz­nym Chi­me­ra, któ­re­go redak­cja mie­ści­ła się nie­opo­dal, w kamie­ni­cy pod nume­rem 22.

Nie­za­leż­nie od tego, gdzie miesz­kał, Nowy Świat z pew­no­ścią był trak­tem dla Leśmia­na waż­nym – tu spo­ty­kał się z kole­ga­mi-lite­ra­ta­mi w kawiar­nia­ch Pod Pica­do­rem, U Miki, Udzia­ło­wej (Nowy Świat 57, 1 i 15).), tu zaglą­dał do księ­gar­ni Micha­ła Arc­ta (pod nume­rem 35) i redak­cji Chi­me­ry.

Bole­sław Leśmian — Życie i twór­czo­ść | Twór­ca | Culture.pl