Fun­da­cja Nowy Świat 37 powsta­ła w maju 2016 roku z zamia­rem włą­cze­nia się w przy­wra­ca­nie uli­cy Nowy Świat w War­sza­wie jej daw­ne­go cha­rak­te­ru. Fun­da­tor­ką jest war­szaw­ska adwo­kat Joan­na Kar­niol.

Histo­ria kamie­ni­cy pod nume­rem 37 wpi­su­je się w opo­wie­ść o Trak­cie Kró­lew­skim, uzna­nym decy­zją Pre­zy­den­ta Pol­ski za pomnik histo­rii. Histo­rię tę two­rzy­li Pola­cy i cudzo­ziem­cy, a wśród nich ludzie kul­tu­ry, emen­cy­pant­ki i zna­ni war­sza­wia­cy. Był wśród nich Jakub Fry­de­ryk Hof­f­man, uczest­nik insu­rek­cji kościusz­kow­skiej, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zało­ży­ciel Obro­du Bota­nicz­ne­go w War­sza­wie i wyna­laz­ca łodzi pod­wod­nej – pierw­szy wła­ści­ciel budyn­ku. Ostat­nią przed­wo­jen­ną wła­ści­ciel­ką była twór­czy­ni pol­skiej reu­ma­to­lo­gii, eman­cy­pant­ka, jed­na z pierw­szy­ch w Pol­sce kobiet z tytu­łem pro­fe­sor­skim — Ele­ono­ra Reicher. Byli wresz­cie ludzie kul­tu­ry. To tutaj w loka­lu nr 10 two­rzył twór­ca „Łąki” i Dzie­jów Sind­ba­da Żegla­rza” – poeta Bole­sław Leśmian.

Celem Fun­da­cji jest ponow­ne wpi­sa­nie obec­no­ści Leśmia­na, rodzin­ny­ch histo­rii wła­ści­cie­li i miesz­kań­ców budyn­ku w to miej­sce. Chcie­li­by­śmy na ich legen­dzie odbu­do­wać prze­kaz o mię­dzy­wo­jen­nej War­sza­wie i fer­men­cie arty­stycz­nym Nowe­go Świa­tu, barw­nej uli­cy han­dlu, war­szaw­skie­go rze­mio­sła, kawiarń lite­rac­ki­ch, gale­rii i teatrzy­ków.

Zgod­nie z tra­dy­cją par­ter budyn­ku prze­zna­czo­ny będzie na dzia­łal­no­ść han­dlo­wą a na wyż­szy­ch kon­dy­gna­cja­ch, po remon­cie, znaj­dą się pomiesz­cze­nia prze­zna­czo­ne na dzia­łal­no­ść kul­tu­ral­ną, pro­wa­dzo­ną w rama­ch dzia­łal­no­ści Fun­da­cji NOWY ŚWIAT 37.